Locatie: VVE Samen=Meer - Ons onderwijs - Onze school

VVE Samen=Meer

VVE Samen=Meer.

Samen met peuterspeelzaal het Pareltje en de Gabriëlschool vormt de Schatlaart het VVE cluster binnen het Kristal.

Wat is Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE)?
Voor- en vroegschoolse educatie is onderwijs voor zeer jonge kinderen met een (taal)achterstand. Hiermee kunnen kinderen spelenderwijs hun taalachterstand inhalen, zodat zij een geode start kunnen maken op de basisschool.

Voorschoolse educatie
Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 en 3 jaar en vindt plaats op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie en bepalen zelf welke kinderen in aanmerking komen, meestal met behilp van de gewichtenregeling. Deze kinderen worden de doelgroepkinderen genoemd.

Vroegschoolse educatie
Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Voor vroegschoolse educatie zijn de basisscholen verantwoordelijk. Op de Schatkaart is er de hele week in de onderbouw groep sprake van een dubbele bezetting. De leerkracht wordt ondersteund door de onderwijsassistente, waardoor er extra mogelijkheden zijn om te werken met de kinderen in kleine groepjes.

Programma's VVE
Er zijn diverse programma's voor VVE. Ze richten zich vooral op taalachterstanden, maar besteden ook aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
Peuterspeelzaal het Pareltje werkt met de woordenschatmethode Piramide. Basisschool de Schatkaart en de Gabriëlschool stemmen een aantal thema's met het Pareltje af.
De ontwikkeling van de kinderen wordt door alle drie de organisaties bijgehouden middels het registratiesysteem 'KIJK'. Dit is ook de basis van de overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool.
Een aantal keer per jaar is er een gezamenlijke afsluiting van het thema, waarbij de ouders ook worden uitgenodigd.
Eind schooljaar 2013-2014 hebben we onze gezamenlijke visie op het jonge kind en een gezamenlijk ouderbeleid ontwikkeld.
Dit bovenstaande zijn belangrijke voorwaarden om met elkaar een goede doorgaande lijn tussen peuterspeelzaal en basisschool te krijgen.