Passend onderwijs

Ondersteuningsprofiel Passend onderwijs

Samenvatting basisondersteuningsprofiel

Het ondersteuningsprofiel beschrijft datgene wat wij als school uw kind aan ondersteuning bieden. U kunt deze lezen op de website onder: onze school/ons onderwijs/onze documenten.  Omdat het een schematische opsomming is hebben we er een samenvatting van gemaakt als toelichting. Dat kunt u hieronder lezen.

 

Wat betekent dat nu voor de Schatkaart in 2018-2019?

Uit het basisondersteuningsprofiel van de Schatkaart blijkt het volgende:

Vrijwel alle aspecten die in het ondersteuningsprofiel benoemd worden ervaren we als voldoende tot goed aanwezig. 
De ontwikkelpunten voor een volgend jaar staan ook beschreven in ons jaarplan en in de jaarlijkse schoolgids. 
De jaarlijkse schoolgids kunt u ook vinden op de website onder: onze school/ons onderwijs/onze documenten. U kunt hiervan ook een papieren versie vragen aan de directie. 
  
Pedagogisch klimaat:
De leerkrachten zorgen voor een veilig en pedagogisch klimaat. Het veiligheidsbeleid is op het gebied van de BHV binnen heel het Kristal gezamenlijk opgepakt en wordt op dit moment gedegen ontwikkeld

Afstemming, opbrengstgericht en planmatig werken:
De afstemming op het gebied van onderwijstijd, aandacht voor individuele verschillen bij de leerling, materialen en lesstof ervaren we als  voldoende aanwezig.
We hanteren op de Schatkaart ambitieuze doelen voor iedere leerling. Dit betekent dat we zoveel mogelijk willen halen uit de kinderen en altijd streven naar het hoogst haalbare voor ieder kind. 
We gebruiken een goed leerlingvolgsysteem. En ook analyseren we systematisch de resultaten van de leerlingen. We stellen deze op vaste momenten bij. Dit stelt ons in staat om eventuele problemen bij leerlingen vroegtijdig te signaleren.
Het spreekt voor zich dat er een voortdurende verdere ontwikkeling blijft bestaan.

Deskundigheid:
De leerkrachten zijn pedagogisch, didactisch en organisatorisch voldoende in staat om passend onderwijs in hun groep toe te passen zoals staat beschreven in ons basisondersteuningsprofiel. Hierbij wel rekening houdend met eventueel ontwikkelpunten. De leerkrachten scholen zich voordurend om hun eigen deskundigheid op een goed niveau te houden. Iedere leerkracht krijgt training in het coöperatief leren en Leskracht (ons projectonderwijs). Onze deskundigheid op het gebied van dyslexie is vergroot doordat we bij aanvang van het schooljaar 2015-2016 een training hebben gehad en met deze kennis ons dyslexiebelid hebben herschreven. 
In 2016-2017 is het beleid voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong vastgesteld, is er een plusgroep gevormd en is het aanbod voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong in de groepen vergroot. Klik hier voor meer informatie.

Lichte ondersteuning:
Doordat we werken met leerlijnen in meer jaarlijkse groepen kunnen wij het onderwijs voor leerlingen die wat meer of minder moeite hebben met de lesstof goed verzorgen. 
We hanteren een dyslexiebeleid op de Schatkaart en de leerkrachten zijn voldoende in staat (waar nodig met begeleiding) om dit uit te voeren. Wel vinden wij op de Schatkaart dat dit een ontwikkelpunt moet blijven. Dit geldt trouwens voor het hele taal/lees/spellinggebied. Het dyscalculiebeleid is nog een ontwikkelpunt en op dit moment niet aanwezig. Wel signaleren de leerkachten bijtijds eventuele rekenproblemen en daar wordt dan  adequaat extra hulp op ingezet. Met  onderwijsadviesdiensten wordt in het team expertise van buiten gehaald. Ook het samenwerkingsverband kijkt, indien we dat vragen, mee. Op het gebied van lichte gedragsproblemen zijn de leerkrachten goed uitgerust. Beleid voor gedrag is aanwezig op de Schatkaart. Indien we ondersteuning van buiten nodig hebben weet de school de wegen goed te vinden bij onder andere team jeugd, onderwijs advies en het samenwerkingsverband.


Aanmelden/inschrijven:
De mate van het gedrags- en of leerprobleem bij een leerling en de situatie en samenstelling van de groep zal altijd bepalend zijn voor het definitief inschrijven. Wij zullen u hier tijdens de aanmelding ook altijd naar vragen. 

Leerlingenzorg 
Op de Schatkaart houdt de Intern Begeleider de ontwikkeling van de kinderen in de gaten en ondersteunt de leerkrachten hierin. Zij is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg binnen school.

De leerlingenzorg is binnen de school goed georganiseerd. We werken telkens aan verbeteringen, zoals  het werken met  groepsplannen. Het werken met de ontwikkelingsperspectieven (O.P.P.) krijgt ook steeds meer vorm. Een leerling krijgt een ontwikkelperspectief zodra door school is vastgesteld dat ondanks veel extra hulp en begeleiding deze leerling op taal en/of rekengebied op een eigen leerlijn gaat werken, mits dit niet veroorzaakt is door dyslexie alleen. 
De leerlingenzorg wordt tussentijds en aan het einde van ieder schooljaar geëvalueerd.

Binnen de school is er medische zorg aanwezig op aanvraag. Op dit moment is dat vast drie maal 45 minuten per dag doordat een leerling deze zorg nodig heeft. Indien nodig kan dit worden uitgebreid voor een andere leerling.

Ouders
De school betrekt ouders bij de ontwikkelingen van hun kind. We ervaren ouders als educatief en onderwijs partner. Op de Schatkaart maken we steeds meer gebruik van uw ervaringsdeskundigheid over uw kind. Indien uw kind een ontwikkelperspectief heeft wordt u daar als ouder altijd bij betrokken. De individuele begeleidingsplannen, zoals een O.P.P worden ook met u besproken en ondertekend (meer info over ouderbetrokkenheid vindt u op het kennisplatform voor onderwijs http://wij-leren.nl/school-en-ouders.php )

VVE
Het VVE (Voor –en vroegschoolse educatie) binnen het Kristal is volop in ontwikkeling. De  gezamenlijke visie op het jonge kind en een gezamenlijk ouderbeleid is ontwikkeld. De ontwikkeling van de afstemming en doorgaande lijn m.b.t. lesaanbod en pedagogisch beleid is nog volop in gang.  Het zo efficient mogelijk afstemmen van de thema's binnen het gehele cluster is in schooljaar 2016-2017 bereikt. De thema's: 'begin van het schooljaar' met de omgangsregels en welkom, herfst, Sinterklaas/kerst en lente worden in dezelfde periode aangeboden. Het lesaanbod is voor een deel op elkaar afgestemd en de woordenlijsten zijn met elkaar gedeeld.

 

Samenwerkingsverband 28.02 Passend Primair Onderwijs

Passend primair onderwijs

Ezelsveldlaan 2d

2611 RV  Delft

www.SWV2802.nl

Info@SWV2802.nl

Postbus 698, 2600 AR Delft

015 – 2568710

NL55 Rabo 0104442263        KvK nr. 5709206

 

Passend Onderwijs. Schoolgids 2014  -2015.

 

Op 1 augustus 2014 is de nieuwe wetgeving met betrekking tot passend onderwijs van kracht geworden. De afgelopen twee jaren is er gewerkt aan de op- en inrichting van het nieuwe samenwerkingsverband PPO Delflanden. Onze school maakt met 80 andere scholen deel uit van dit nieuwe samenwerkingsverband.

Deze scholen zijn gehuisvest over vier gemeenten: Delft, Lansingerland, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp.

In totaal bestaat het nieuwe samenwerkingsverband uit meer dan 20.000 leerlingen.

Naast de reguliere basisscholen bestaat het samenwerkingsverband uit drie scholen voor speciaal basisonderwijs en vier scholen voor speciaal onderwijs.

 

De missie van het samenwerkingsverband is om voor ieder kind een passende onderwijsplek aan te kunnen bieden. In de praktijk zal dit voor de meeste kinderen het reguliere onderwijs zijn, maar waar nodig kan dit ook een speciale lesplaats zijn.

De wijze waarop wij gezamenlijk aan de slag gaan is in de volgende uitgangspunten beschreven:

-          Het denken in mogelijkheden voor een kind. Niet alleen de vraag wat is er aan de hand met een kind (beperkingen), maar meer wat heeft het kind nodig om te komen tot een optimale ontwikkeling.

-          Goede, constructieve samenwerking met ouders, scholen en samenwerkingsverband. Om voor een kind tot de juiste invulling te kunnen komen, hebben we elkaar nodig.

-          Handelingsgericht werken.

 

In passend onderwijs komen een aantal onderwijswerkniveaus:

-          Basisondersteuning. De scholen hebben met elkaar afspraken gemaakt over wat iedere basisschool  moet kunnen bieden. In het schoolondersteuningsprofiel van de school zijn deze afspraken terug te vinden. Dit is een nieuwe manier van samenwerken en betekent dat we de komende jaren gezamenlijk deze basisondersteuning verder gaan uitwerken.

-          Soms zal een kind meer nodig hebben dan de basisondersteuning, die de school biedt. Het samenwerkingsverband zal bij die kinderen worden betrokken om na te gaan wat deze kinderen nodig hebben. We spreken hier dan van een arrangement.

-          Bij een aantal kinderen zal blijken dat basisondersteuning niet toereikend is.  Van het arrangement  is vastgesteld dat dit niet op de basisschool aangeboden kan worden en dat een speciale lesplaats dan van toepassing is. In die situaties gaan we samen met ouders en scholen aan de slag om te komen tot de juiste onderwijsplek.

Voor een arrangement  of een speciale lesplaats  zijn routes beschreven, die gevolgd kunnen worden. Vanuit het samenwerkingsverband

 

Centrale plaats wordt het schoolondersteuningsteam. In het ondersteuningsteam van de Schatkaart zitten Marlieke Leeuwenburgh (locatiedirecteur en intern begeleider en de betrokken leerkracht(en) van de desbetreffende leerling. In onderstaand schema ziet u de verschillende niveaus van ondersteuning, die voorkomen binnen of buiten de school.

 

 

 

 

 

Niveaus van zorg.

 

 

Niveau

Waar?

Wie?

Wat?

0

basisondersteuning

In   de groep

Leerkracht.

Ouders

Goed   onderwijs.

-            Indicatoren onderwijsinspectie.

-            Handelingsgericht werken.

Gebruik   maken van ondersteuning in de school.

Gebruik   van leerlingvolgsysteem.

0

basisondersteuning

In   de school

Leerkracht

Ouders.

Schoolondersteuningsteam.

Goed   onderwijs.

-            Indicatoren onderwijsinspectie.

-            Handelingsgericht werken.(H.G.W.)

Gebruik   maken van ondersteuning in de school.

Gebruik   van leerlingvolgsysteem.

1

Preventieve   ondersteuning.

Helpdesk   samenwerkingsverband

Helpdeskmedewerker.

Ouders.

School.

Korte   praktische vragen.

1

Preventieve   ondersteuning.

In   de school

Leerkracht.

Ouders.

Preventieve   ondersteuner.

Schoolondersteuningsteam.

Hulpvragen   via formulier.

-            Wat heeft kind nodig?

-            Wat heeft leerkracht nodig?

-            Wat heeft school nodig?

-            Wat hebben ouders nodig?

2

Arrangementen

In   de school

Directie   school

Interne   begeleider.

Lokale   ondersteuningsadviseur.

Leerkracht  

ouders

“critical   friend” wel of geen basisondersteuning?

Bespreking   groeidocument.

2

Arrangementen

In   de school

School

Ouders

Loa   (Lokale ondersteuningsadviseur)

Event.   expert

Gezamenlijke   input voor arrangement  in het OPP. (Ontwikkelperspectief)Komt   uit groeidocument.

Ondertekening   OPP.

loa/   swv stelt vast.

3

Speciale   lesplaats

School/   sbo (Speciaal basisonderwijs)/ so (Speciaal onderwijs)

Ib

Directie   school

Loa

Critical   friend/ advies.

3

Speciale   lesplaats

Sbo/so

Ouders

School

Vertegenwoordiger   sbo of so.

Loa

Event.   expert

Gezamenlijke   input voor OPP. Komt uit groeidocument.

Invulling   OPP.

Ondertekening   OPP

Specifieke   aanvulling voor TLV.

3

Speciale   lesplaats

SWV

Toelaatbaarheidscommissie

Beoordeling   proces niveau 1 - 2- 3.

Kwaliteitsbeoordeling   OPP

Besluit   over toekenning.

4

Speciale   lesplaats

Sbo   of so

Directie   sbo of so

Ouders.

Aanmelding   en plaatsing

 

 

*Waar nodig met Jeugdhulp.

** Stappen hoeven niet altijd in deze volgorde doorlopen te zijn. Ook kunnen stappen, indien helderheid bestaat over de onderwijsbehoeften, worden overgeslagen.

 

Aanmelding en plaatsing.

Om kinderen een passende onderwijsplek te kunnen bieden, dient bij aanmelding voor de school alle relevante informatie beschikbaar te komen. De school zal bij een schriftelijke aanmelding via een intakegesprek bepaald worden of de school de juiste onderwijsplek is.

Ouders zijn de belangrijkste bron voor de school om deze informatie te krijgen. Daarnaast zal aan ouders gevraagd worden of er informatie bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal beschikbaar is.

De school neemt binnen zes weken een besluit over plaatsing. Mocht dit besluit binnen zes weken niet genomen kunnen worden, dan kan de school de termijn om een besluit te nemen met vier weken verlengen.

Bij de meeste aanmeldingen zal het kind geplaatst kunnen worden.

Indien de school vindt dat de basisondersteuning niet op deze school geboden kan worden of vindt dat het kind extra ondersteuning nodig heeft, zorgt de school dat het kind op een andere school geplaatst kan worden. In dat traject werken ouders en school intensief samen om te komen tot een goede plaatsing. Het samenwerkingsverband wordt betrokken bij dit traject als blijkt dat extra ondersteuning ( arrangement of speciale lesplaats) nodig is. Het bestuur van de school heeft dan zorgplicht.